Dobro je vedeti

Prijava smrti
Če je oseba umrla izven zdravstvenih oziroma drugih zavodov, smrt na upravni enoti prijavimo mi. Smrt se prijavi na upravni enoti občine, v kateri je oseba umrla. Prijava smrti mora biti podana v dveh dneh od dneva smrti oziroma od dneva najdbe trupla. K prijavi smrti mora biti priloženo potrdilo o smrti. Tega izda zdravnik, ki je umrlega pregledal.

Pogrebnina
Pogrebnina je finančna pomoč, ki jo država namenja za kritje stroškov pogreba. Pogrebnina je enaka višini dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka in znaša 530,44 evrov.

Posmrtnina
Posmrtnina je pravica, namenjena finančni pomoči svojcem umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka. Upravičencu se izplača z enkratnim nakazilom v višini 265,22 evrov.
Pravica do uveljavljenja pogrebnine in posmrtnine
Vir: MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/

Povezava na vlogo:
Vloga: Obrazec 8.47 oz. obr_8.47_net

POGREBNINA IN POSMRTNINA
Pravica do izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina) in pravica do enkratne izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana (posmrtnina) sta od 1. januarja 2014 obliki izredne denarne socialne pomoči.


Posmrtnina
Posmrtnina je pravica, namenjena finančni pomoči svojcem umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka. Upravičencu se izplača z enkratnim nakazilom v višini 265,22 evrov.


Pogrebnina
Pogrebnina je finančna pomoč, ki jo država namenja za kritje stroškov pogreba. Pogrebnina je enaka višini dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka in znaša 530,44 evrov.

UVELJAVLJANJE:
Pravici se uveljavlja z Vlogo za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba oziroma za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana – obrazec 8.47.
Družinski član bo za pokojno osebo vložil vlogo pri katerem koli centru za socialno delo. Obe pravici se lahko uveljavljata v roku enega leta po smrti svojca, upravičenost pa se ugotavlja na dan smrti svojca.


PRILOGE:
Vlogi mora stranka priložiti dokazilo o smrti, če ta podatek še ni vpisan v matični register o smrti oziroma v primeru uveljavljanja pravice do pogrebnine tudi originalni račun za opravljeni pogreb ali predračun stroškov pogreba.


POGOJI:
Za upravičenost je treba izpolnjevati splošne in posebne pogoje za posamezno pravico, ki so navedeni v nadaljevanju.
Upravičenec za uveljavljanje pravice do pogrebnine oziroma posmrtnine mora biti:

 • državljan Republike Slovenije, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji,
 • tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji in stalno prebivališče v Sloveniji.

Posebni pogoji za uveljavljanje posmrtnine:

 • pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe,
 • vlagatelj je na dan smrti pokojnika upravičen do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka

ALI

 • dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja) ne presega zakonsko določenega cenzusa.


Zakonsko določen cenzus je odvisen od števila družinskih članov vlagatelja ter od višine osnovnega zneska minimalnega dohodka in trenutno znaša za:

 • samsko osebo 1,73 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 458,83 evrov
 • družino z 2 odraslima osebama 2,23 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 591,44 evrov,
 • družino z 2 odraslima osebama in 1 otrokom 3,03 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 803,61 evrov, z 2 otrokoma 3,73 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 989,27 evrov,
 • enostarševsko družino z 1 otrokom 2,63 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 697,52 evrov, z 2 otrokoma 3,43 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 909,70 evrov.


Posmrtnina se dodeli in izplača vlagatelju kot pomoč za vse družinske člane umrlega. To pomeni, da je do posmrtnine po isti pokojni osebi lahko upravičen samo en družinski član pokojne osebe.

Posebni pogoji za uveljavljanje pogrebnine:

 • pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe,
 • vlagatelj je poskrbel za pogreb v Republiki Sloveniji (račun se mora glasiti na strankino ime),

IN JE BIL

 • na dan smrti pokojnika upravičen/-a do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka,

ALI

 • dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja) ne presega višine 606 evrov za samsko osebo oziroma 909 evrov za družino.

Pri postopku uveljavljanja pogrebnine svetujemo in opozarjamo naslednje:

 • Ko bo stranka urejala pogreb pri pogrebnem podjetju, se pripravi predračun.

Če stranka ne more plačati stroškov pogreba takoj in je družinski član pokojnika, jo pogrebno podjetje opozori na naslednje:

 • stranka je upravičena do pogrebnine, če je trenutno upravičena do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka. V tem primeru se stranki svetuje, naj pri katerem koli centru za socialno delo vloži zgoraj navedeno vlogo, odločba o pogrebnini pa bo izdana takoj;
 • stranka je lahko upravičena do pogrebnine, če ima dohodke, ki za samsko osebo ne presegajo 606 evrov, za družino pa 909 evrov na mesec. V tem primeru se stranki svetuje, naj pri katerem koli centru za socialno delo vloži zgoraj navedeno vlogo, kjer ji bo izdana odločba o pogrebnini predvidoma čez nekaj dni.

NAKAZILO izplača MDDSZ:
posmrtnina

 • na osebni račun upravičenca v denarju

pogrebnina

 • na osebni račun upravičenca v denarju, če je bil račun že plačan,
 • z nakazilom pogrebnemu podjetju, če stranka predračuna ni mogla plačati v celoti takoj in ji je pogrebno podjetje pri računu za opravljene pogrebne storitve odštelo znesek pogrebnine.


VIŠINA:
posmrtnina – en osnovni znesek minimalnega dohodka, 265,22 evrov (stanje avgusta 2015)
pogrebnina – dva osnovna zneska minimalnega dohodka, 530,44 evrov (stanje avgusta 2015), vendar ne več, kot znašajo stroški pogreba.

Pogrebnina in posmrtnina se ne vračata.


Pokojnina
Pokojnina je redni mesečni prejemek, ki uživalcu zagotavlja materialno in socialno varnost za primer starosti, invalidnosti ali smrti zavarovanca. Glede na izpolnjevanje pogojev in način pridobitve pravice do pokojnine obstaja več vrst pokojnin. Pravica do starostne, invalidske, vdovske, družinske in delne pokojnine ter pogoji za priznanje teh pravic so urejeni v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Starostna pokojnina je pokojninski prejemek, ki pripada zavarovancu ob dopolnitvi določene starosti in pokojninske dobe, če izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.


Oporoka
Glavna vsebina oporoke so predvsem navedbe oporočitelja, kako in komu naj bo njegovo premoženje, ki ga bo imel v trenutku smrti, razdeljeno.
Pomembno je vedeti, da oporoka v času življenja oporočitelja nima prav nikakršnega učinka.
Oporočitelj lahko tako do svoje smrti s svojim premoženjem še vedno upravlja in razpolaga, kot sam želi.
Oporoka je strogo osebna, kar pomeni, da njeno vsebino lahko določi zgolj in samo oporočitelj, torej imetnik premoženja, ki je predmet oporoke. Zahteva se, da mora biti oporočitelj star vsaj 15 let in da mora biti »razsoden«. »Razsodnost« oporočitelja se presoja v vsakem konkretnem primeru posebej. Oporoka, ki jo napravi nekdo, ki ne izpolnjuje teh dveh pogojev, je neveljavna!


Zapuščina
Svojci pokojnega prejmejo ustrezna navodila v roku tridesetih dni od vpisa smrti v matično knjigo umrlih. Svetovali vam bodo tudi, kdaj se lahko uveljavlja pravica do sorodnikove pokojnine.

 • v roku tridesetih dni od vpisa smrti v matično knjigo umrlih oseba, ki je urejala pokojnikov pogreb, na matičnem uradu predloži naslednje podatke za sestavo smrtovnice:
 • osebne podatke o dedičih (rojstni podatki, državljanstvo, poklic, bivališče);
 • podatke o nepremičnem premoženju (zemljiško-knjižni izpisek, posestni list);
 • podatke o premičnem premoženju (hranilne knjižice, tekoči račun, prometno dovoljenje);
 • podatki o morebitni gotovini, vrednostnih papirjih, dragocenostih;
 • obvestilo o lastninskem certifikatu, o morebitnem zavarovanju pokojnega za primer smrti,orožni list, podatek o zavarovanju za primer smrti, podatke o morebitnih dolgovih;
 • vse pokojnikove dokumente (osebno izkaznico, potni list itd.)

O Pogrebniku

Pogrebnik d.o.o. je podjetje z dolgoletno tradicijo na področju opravljanja pokopaliških in pogrebnih storitev.

Delujemo že od leta 1990 in v tem času smo si pridobili vse potrebne izkušnje, predvsem pa zaupanje ljudi.

Bonitetna ocena 2016

V letu 2016 smo pridobili najboljšo bonitetno oceno.

Boniteta odličnosti

pogrebnik boniteta odličnosti

Objava osmrtnic

Glede na vaše želje sestavimo osmrtnice in jih objavimo na radio in v časopisu. Osmrtnice objavljamo na Radiu Slovenija, teletekstu RTV, radiu Ognjišče, v časopisu Delo in časopisu Dnevnik.